privacy verklaring

Privacy verklaring

(oktober 2021) www.meneerwillem.com

De website meneerwillem.com wordt onderhouden door wanrooy@dvice, bereikbaar via ww@wanrooy-advice.com of info@wanrooy-advice.com, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De eigenaar/ondernemer, W. Wanrooij, fungeert tevens als de functionaris gegevensbescherming van wanrooy@dvice.

 • Persoonsgegevens verwerking

wanrooy@dvice verwerkt alleen door u zelf verstrekte persoonsgegevens, met name:

– Voor- en achternaam

– adres

– E-mailadres

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wanrooy-advice.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

wanrooy@dvice verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

– om via het verstrekte email adres een 1-op-1 contact te kunnen leggen teneinde

 1. de aangeboden dienstverlening, i.c. de levering van een boek, uit te kunnen voeren;
 2. in een enkel geval een simpel verzoek te doen of u bereid bent het boek te beoordelen

– om het bestelde boek naar het gewenste adres te kunnen verzenden.

 • Geautomatiseerde verwerking

wanrooy@dvice neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van wanrooy@dvice) tussen zit. wanrooy@dvice gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

wordpress, content management systeem;

macmail, mail verwerkingssysteem

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

wanrooy@dvice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

ontvangen email adres: 1 maand

voor verzending benodigde adresgegevens: 6 weken

 • Delen van persoonsgegevens met derden

wanrooy@dvice verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening, i.c. de levering van het boek, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

wanrooy@dvice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventueel gegeventoestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door wanrooy@dvice. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een in overleg bepaald computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uwtoestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wanrooy-advice.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uwverzoek .

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

wanrooy@dvice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@wanrooy-advice.com

 

wanrooy@dvice wijst u er tenslotte op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

error: Content is protected !!